Zasady współpracy

I. Zasady wstępne – redakcja i korekta tekstu, copywriting, cowriting

 1. Zarówno Zlecającego, jak i Wykonawcę obowiązują niniejsze Zasady współpracy. Wykonawca udostępnia je na stronie http://korekta-pwn.pl/regulamin, a Zlecający akceptuje je z chwilą złożenia zlecenia.
 2. Ogólną ofertą Wykonawcy jest wykonywanie usług edytorskich i pisarskich, takich jak: redakcja i korekta tekstu, copywriting i cowriting.
 3. Wykonawca przyjmuje do korekty, redakcji lub w celu wykonania innych prac wydawniczych czy pisarskich teksty zapisane w plikach z rozszerzeniami DOC, DOCX, RTF, ODT i PDF. Modyfikacje korektorskie są wprowadzane bezpośrednio w tekście zawartym w pliku z wykorzystaniem programów komputerowych i dostępnych w nich opcji umożliwiających czytelne oznaczanie poprawek oraz ich dowolnego zatwierdzania i odrzucania przez Zlecającego.

II. Realizacja zlecenia – redakcja i korekta tekstu, usługi pisarskie

 1. Po otrzymaniu wszystkich materiałów i ustaleniu zakresu prac Wykonawca oferuje Zlecającemu cenę za usługę i określa termin jej wykonania, a także podaje ewentualne inne warunki i szczegóły dotyczące wykonania zlecenia. Cena jest obliczana na podstawie liczby stron rozliczeniowych tekstu źródłowego, jego stopnia skomplikowania oraz zakresu prac, jakie mają być wykonane. Jedna standardowa strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami (liczba znaków jest obliczana przy pomocy odpowiednich funkcji edytora tekstu).
 2. Zlecający zobowiązany jest do podania danych osobowych i teleadresowych umożliwiających potwierdzenie rzetelności złożonego zlecenia, prowadzenie korespondencji oraz wystawienie faktury. Realizacja zlecenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu przez Zlecającego ceny usługi oraz dokonaniu zapłaty. Wpłata całości lub części ceny (zgodnie z ustaleniami), rozumiana jako należność na koncie Wykonawcy, jest warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji usługi.
 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności i w zakresie ustalonym przed przyjęciem zlecenia. Wszelkie wytyczne oraz instrukcje dotyczące zlecenia powinny zostać przekazane przez Zlecającego pisemnie przed rozpoczęciem jego wykonywania. Wytyczne przekazane w trakcie wykonywania zlecenia nie muszą być przez Wykonawcę uwzględnione. W przypadku braku wskazówek od Zlecającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność wykonanej pracy z oczekiwaniami Zlecającego.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do powierzania wykonania określonych prac wybranym przez siebie podwykonawcom.
 5. Zlecenie uznaje się za zrealizowane w momencie przekazania gotowych materiałów Zlecającemu. Opracowany gotowy materiał będący przedmiotem usługi jest przekazywany Zlecającemu w formie pliku DOC, DOCX lub PDF drogą elektroniczną na jego adres e-mail, chyba że umówiono się inaczej.
 6. Jeżeli z nagłej, istotnej przyczyny lub z powodu okoliczności od siebie niezależnych Wykonawca nie może zrealizować zlecenia, niezwłocznie poinformuje o tym Zlecającego i zwróci mu wpłaconą przez niego sumę pieniężną. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zlecającego wynikające z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania zlecenia.

III. Ochrona treści i danych osobowych przy realizacji usług edytorskich

Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim (poza podwykonawcami określonych prac związanych z wykonaniem zlecenia głównego) informacji i dokumentów związanych z realizacją zlecenia. Na życzenie Zlecającego Wykonawca może podpisać oddzielną umowę lub oświadczenie o zachowaniu poufności.

IV. Reklamacja wykonanych usług redaktorskich i korektorskich

 1. Wykonawca nie daje gwarancji, że usunie 100% błędów. Jest to nierealne, zwłaszcza po jednym czytaniu czy dwóch. Poza tym pojęcie błędu często bywa subiektywnie zdefiniowane. Jeżeli jednak Zlecający ma zastrzeżenia do wykonania usługi przez Wykonawcę, może złożyć reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania od Wykonawcy plików z wykonaną usługą. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres e-mail Wykonawcy.
 2. W zgłoszeniu reklamacji Zlecający powinien wskazać podstawę swoich roszczeń. Zgłaszane przez Zlecającego zastrzeżenia dotyczące jakości wykonania usługi przez Wykonawcę muszą być precyzyjne i nie mogą być oparte na subiektywnych preferencjach Zlecającego. Zastrzeżenia mogą dotyczyć tylko jednoznacznych odstępstw od norm i reguł, które można dokładnie wskazać, odwołując się do konkretnych zapisów występujących w powszechnie znanej polskiej literaturze normatywnej z zakresu ortografii, poprawności językowej, kultury słowa i skodyfikowanych praktyk edytorskich.
 3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia, a następnie przedstawi Zlecającemu swoje stanowisko. Jeżeli w terminie 7 dni od przedstawienia tego stanowiska Zlecający nie ustosunkuje się do niego, Wykonawca uzna, że Zlecający zaakceptował jego stanowisko.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ciągu 14 dni nieodpłatnej weryfikacji i poprawy zlecenia albo – w razie braku możliwości wykonania takiej poprawy – do zwrotu Zlecającemu sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej skali pozostawionych błędów. Pieniądze zwracane są Zlecającemu na konto, z którego nastąpiła płatność w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji, chyba że ustalono inaczej.
 5. Wykonawca nie odpowiada za zastane i przeoczone w tekście lub powstałe w wyniku wykonania usługi błędy merytoryczne, np. błędy merytoryczne w diagnozach medycznych, zapisach prawnych, postanowieniach umów, przytoczeniach faktów historycznych, obliczeniach matematycznych itp. Wykonawca dokłada starań, aby wyeliminować z tekstu ewidentne błędy z zakresu wiedzy ogólnej.
 6. Jeśli Zlecający złożył zlecenie na usługę w trybie ekspresowym, to godzi się z ryzykiem, że w tekście mogą pozostać błędy i nie będzie to podstawą do uznania reklamacji. Za zlecenie ekspresowe uważa się zlecenie, które zaczyna być realizowane natychmiast po dokonaniu zapłaty i zostaje ukończone w ciągu doby (jeżeli zawiera do 20 stron rozliczeniowych), dwóch dób (21-40 stron rozliczeniowych), trzech dób (41-60 stron rozliczeniowych), czterech dób (61-80), pięciu (81-100) itd. (odpowiednio).
 7. Wykonawca ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej po upływie 14 dni od zakończenia realizacji usługi. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem zlecenia przez Wykonawcę jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie tego zlecenia.

V. Zasady końcowe

 1. Niniejsze Zasady współpracy są częścią treści umowy zawieranej przez Zlecającego z Wykonawcą. Treść Zasad współpracy jest dla stron wiążąca zgodnie z ich brzmieniem w chwili przyjęcia ceny i złożenia zlecenia przez Zlecającego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach współpracy i w bezpośrednich ustaleniach umownych pomiędzy Zlecającym i Wykonawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawcy.